Welcome to PesPro

Featured

30 August 2016

Tuesday

This blog strives to enrich the knowledge of various stakeholders in food safety chain from Farm to Fork

தினம் ஒரு குறள்

Screenshot_2016-07-04-12-32-49-013

அதிகாரம்/Chapter/Adhigaram: பசப்புறு பருவரல்/The Pallid Hue/Pasapparuparuvaral 119
இயல்/ChapterGroup/Iyal: கற்பியல்/The Post-marital love/Karpiyal 13
பால்/Section/Paal: காமத்துப்பால்/Love/Kaamaththuppaal 3

குறள் 1185
உவக்காணெம் காதலர் செல்வார் இவக்காணென்
மேனி பசப்பூர் வது
மு.வ உரை:
அதோ பார்! எம்முடைய காதலர் பிரிந்து செல்கின்றார்; இதோ பார்! என்னுடைய மேனியில் பசலை நிறம் வந்து படர்கிறது.
சாலமன் பாப்பையா உரை:
முன்பும்கூட, அந்தப் பக்கம் என் அன்பர் போயிருப்பார்; இந்தப் பக்கம் என் மேனி பசலை கொண்டு விடும். முன்பே அப்படி என்றால் இப்போது எப்படி இருக்கும்?
கலைஞர் உரை:
என்னைப் பிரிந்து காதலர் சிறிது தொலைவுகூடச் செல்லவில்லை; அதற்குள்ளாக என் மேனியில் படர்ந்து விட்டதே பசலை நிறம்
Couplet 1185
My lover there went forth to roam;
This pallor of my frame usurps his place at home
Explanation
Just as my lover departed then, did not sallowness spread here on my person ?
Transliteration
Uvakkaanem Kaadhalar Selvaar Ivakkaanen
Meni Pasappoor Vadhu

Absence of MRL in Insecticides Act hits food safety enforcement

The absence of prescribed limits on the use of chemical pesticides for various crops could hinder the government move to step up enforcement of food safety during the Onam festival season, experts feel.

The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) has not prescribed the Maximum Residue Level (MRL) of many of the pesticides used on vegetables and fruits.
This, according to official sources, poses legal hurdles in cracking down on the indiscriminate use of pesticides by domestic farmers and curbing the import of pesticide-contaminated items from other States.
MRL is the legally permitted level of pesticide residue in food items. The MRL value is fixed on the basis of a rigorous evaluation. It acts as an indicator of the correct use of pesticides and ensures compliance with legal requirements for food safety.
“It is a matter of concern that the majority of pesticides that have been detected in vegetables, fruits, spices and condiments do not have MRL values,” says a senior scientist associated with pesticide safety.
“This makes a mockery of the periodic monitoring of food items for pesticide residue,” he said.
The State government conducts regular surveillance sample testing of food items and the reports are published on the official website. But in the absence of MRL values, officials are hamstrung in taking legal action.
“For example, Profenophos is a typical highly neurotoxic insecticide registered for use only in cotton. But it has been detected in chilli, chilli powder, curry leaf, coriander leaf, mint leaf, cardamom, cumin seed, fennel seed, and curry powders. The FSSAI has not fixed the MRL for this insecticide in any of these commodities, because its use is not approved in any of these crops,” says an official.
Vice Chancellor, Kerala Agricultural University (KAU), P. Rajendran said the multiplicity of pesticides used for various crops posed a problem in regulation. “Fixing the MRL value for a pesticide used on a crop is a complex, time- consuming process, often taking years. To complicate matters further, pesticide manufacturers come up with new products every now and then, by changing the formulation.”
Under a special food safety drive for the forthcoming Onam festival season, the Pesticide Residue Research and Analytical Laboratory under KAU is screening samples of vegetables and fruits collected from markets across the State

Consumer alert – Kellogg’s Muesli with worms

Food Business Operator : Kellogg’s India (Manufacturer)

Place : New Delhi

Product : Fruit Delight Muesli

Image result for kelloggs fruit delight muesli

Issue : Worms infected

Consumer complaint :

I bought kellogs fruit delight muesli in july 2016 which had manufacturing date of may 2016 and has a shelf life of 9 months ie. Upto feb 2017.

We have eaten some portion few days back and yesterday to my shock, i noticed small crawling insects in the muesli.

I made a video of that now. I also spoke to customer care at kellogs who informed me that they have not received any such complaint and this is such first incidence reported. To my surprise, internet is full of such complaints.

Gunjan Singh as posted in consumercomplaints.in on Aug 29th

Complaint Status

[Aug 29, 2016] Kellogg’s India customer support has been notified about the posted complaint
PESPRO Comments :

Consumer is advised to file complaint with District Designated Officer (Food Safety) of thta jurisdiction along  with the sample specimens and video for initiating regulatory action.

 

 

Bihar : Principal jailed for 17 years for deadly school meal

Image result for Meena Devi - Principal Bihar school deaths

An Indian court Monday sentenced a school principal to 17 years in jail over the death of 23 pupils who were served a free meal laced with pesticide, a prosecutor said.

The head of the government-run school was found guilty last week of culpable homicide for the 2013 tragedy. In all, nearly 50 children consumed the poisonous lunch in Saran district in the eastern state of Bihar. 

“Meena Devi was sentenced to ten years for culpable homicide and seven years for attempt to commit culpable homicide,” public prosecutor Sameer Mishra told AFP.

Image result for Meena Devi - Principal Bihar school deaths

Devi was also fined 375,000 rupees ($5,500), with much of the money intended for the families of 24 injured children.

Prosecutors said they were satisfied with Monday’s ruling but would challenge the court’s acquittal of her husband Arjun Rai for lack of evidence.

Rai allegedly supplied the pesticide-laced oil used to cook the meal. 

Investigators told the court Rai had stored the pesticide alongside the cooking oil, and supplied the contaminated oil to the school.

He had secured the contract for school supplies from his wife without following any guidelines, investigators said. 

Image result for Meena Devi - Principal Bihar school deaths

The children, aged four to 12, fell ill within minutes of eating the lunch of lentils, potatoes and rice at their primary school in the poverty-stricken village of Dharmasati Gandaman on July 16, 2013.

“We were hoping both of them would be jailed but the court let her husband off,” Madav Ram, father of a 12-year child, who died, told AFP.

The disaster prompted the government to improve food safety in schools. Children often suffer food poisoning due to poor hygiene in kitchens and occasionally sub-standard food.

Free lunches have since 2001 been offered to some 120 million schoolchildren throughout India, in the world’s largest school meal programme.

Educators see the scheme as a way to stop children dropping out of school, in a country where almost half of all young children are undernourished.