Welcome to PesPro

Featured

27 September 2016

Tuesday


This blog strives to enrich the knowledge of various stakeholders in food safety chain from Farm to Fork


தினம் ஒரு குறள்

இந்த அதிகாரத்தில் உள்ள 10 குறள்களையும் இனிய பாடலாய் அதன் பொருளுடன் கேட்கலாம்

அதிகாரம் 122 – கனவுநிலை உரைத்தல்


குறள் 1213:
நனவினான் நல்கா தவரைக் கனவினால்
காண்டலின் உண்டென் உயிர்
மு.வ உரை:
நனவில் வந்து அன்பு செய்யாத காதலரைக் கனவில் காண்பதால்தான் என்னுடைய உயிர் இன்னும் நீங்காமல் உள்ளதாகின்றது.
சாலமன் பாப்பையா உரை:
நனவில் வந்து அன்பு செய்யாத காதலரைக் கனவில் காண்பதால்தான் என்னுடைய உயிர் இன்னும் நீங்காமல் உள்ளதாகின்றது.
கலைஞர் உரை:
நனவில் வந்து அன்பு காட்டாதவரைக் கனவிலாவது காண்பதால்தான் இன்னும் என்னுயிர் நிலைத்திருக்கிறது

Couplet:
Him, who in waking hour no kindness shows,
In dreams I see; and so my lifetime goes
English Explanation:
My life lasts because in my dream I behold him who does not favour me in my waking hours
Transliteration:
Nanavinaal Nalkaa Thavaraik Kanavinaal
Kaantalin Unten Uyir

“Mouse droppings were everywhere” – A day in the life of a Food Inspector

Food safety inspector Sharon Nkansah

Sharon Nkansah offers up food storage advice at King’s Peri Peri Chicken in East Ham, east London.

Photograph: Martin Godwin for the Guardian

When you’ve been a food safety inspector for as long as Sharon Nkansah, you know how to smell a rat.

“Last month, there was a place I inspected [where] I walked in and you could smell it,” she says. “You can smell mouse activity. They had droppings in fridges, where they have their sauces, where they have their cutlery; the droppings were everywhere. So I just said: ‘Pull the shutters down’.”

You also learn tricks to catch out wily business owners. The best time to inspect a suspect business is in the morning, she says, before staff have had a chance to sweep up anything nasty deposited overnight.

Nkansah has worked as a food safety inspector for Newham borough council in east London for 10 years. As we move between businesses throughout the day, she is fun and chatty, talking about her children and her recent holiday, but as soon as she’s in a kitchen, her bright patterned dress is covered with a white coat and her braids are tucked under a hairnet. She becomes brisk, businesslike, at times tough.

Her repeated refrain, delivered to staff at the takeaways she inspects who ask her for food hygiene advice, is: “I am not here to train you, I am here to enforce.”

A firm approach is needed in Newham. A Guardian analysis of Food Standards Agency data found that the borough has the lowest food hygiene scores in the country: 26% of its food businesses fail inspections, rising to 50.4% for takeaways. Far from being embarrassed by these numbers, Matthew Collins, a principal environmental health officer at the council, and Nkansah’s boss, sees them as a point of pride.

“I think it’s an indication that we’re out doing our jobs,” he says.

Nkansah began her career as a chef, but wanted a job with more child-friendly hours after having children, so did a one-year degree in food hygiene and began working as an inspector in Newham.

Cuts to local government funding have meant the number of food inspectors has declined in recent years. The ratio of food safety inspectors to businesses has dropped from 4.2 full-time inspectors per 1,000 food businesses in 2012-13, to 3.7 per 1,000 in 2014-15. This figure is dragged down considerably by England, where there are only 3.2 officers per 1,000 businesses, compared with 5.7 per 1,000 in Scotland, Wales and Northern Ireland.

The job, says Nkansah, is satisfying, but it comes at a cost: she has seen what goes on in the back rooms of takeaways, cafes and restaurants.

Before going to a new restaurant, Nkansah says she always looks up its food safety rating. When asked if she would eat somewhere that scored zero, one or two, Nkansah is appalled. “Absolutely not,” she says.

On a good day, Nkansah can inspect three establishments. On a bad day, if she visits businesses where standards are very poor and the management is either belligerent or impossible to track down, she can spend half a day trying to evaluate one.

KFC: High Street North, East Ham

Nkansah starts at KFC on the high street. She is expecting big things here: large chains often do well with food safety and at its previous inspection in March 2014, this KFC branch was given the highest possible score of five.

Inside the KFC kitchen, the first thing Nkansah does is wash her hands. “It’s a way of testing if they have adequate hand-washing facilities. If they don’t, that’s not a good start,” she says.

KFC’s hand-washing station passes muster and Nkansah then works her way through the kitchen, starting at the entry point for deliveries, before moving on to the tills.

Nkansah is happy with everything – the general cleanliness of the kitchen, the way food is stored and the waste management system. The temperature of the freezer and fridges are good, and she is pleased to see a designated raw chicken preparation area.

Sharon Nkansah looks at food safety paperwork at a branch of KFC
Nkansah casts her eye over paperwork at a branch of KFC. Large food chains often do well in inspections. Photograph: Martin Godwin for the Guardian
“They’ve got good separation,” Nkansah says approvingly of the way the fridges are organised: raw chicken is stored on the left, while other products, such as milk, salad and Pepsi, are on the right.“They will maintain their five stars as long as their paperwork is in order,” she tells me as we wind up.

When we leave the kitchen, two customers sitting down to chicken wraps and a large serving of chips look up at us, with our white coats and hairnets, in a concerned manner.

“Is it all right in there?” one man asks, voice lowered.

“Yes,” we assure him. “Looks good.” They nod and tuck into their meal.

King’s Peri Peri Chicken: High Street South, East Ham

Next is a visit to King’s Peri Peri Chicken. The inspection is a follow-up after the shop was given a score of zero, the lowest possible, in March. Nkansah is back to see if it has made improvements.

What were the issues at the last visit? “Oh, everything,” she says.

Most significantly, there was no hand-washing station, meaning that employees were either washing their hands in the large washing-up sink or not at all. Today, Nkansah is pleased to see that a hand-washing sink has been installed.

The manager is not in, so a staff member shows us around the property, starting with the food preparation area, which is in a basement below the shop. It is small and dark, and the floor is slippery with oil, but quite cool, which Nkansah says is a point in the restaurant’s favour. On the bench is a large plastic crate full of flour in which the raw chicken is tossed before being taken upstairs to be fried.

There are two other containers on shelves below the work surface, each holding flour, bits of which are stuck to the sides of the container with, Nkansah assumes, chicken juice. She worries that the same flour is used to coat chicken day in and day out.

The chef, who has been working at the shop for two weeks, struggles to understand Nkansah’s questions about how often they are cleaned, first saying they were cleaned every week, then every day and then every two days. It is unclear how much of this is a language barrier and how much is his uncertainty about the details of the cleaning schedule.

“I’ve been in this business for a long time,” says Nkansah, gesturing to the crates. “This is not today’s flour.”

Food preparation area at King’s Peri Peri Chicken 

A view of the food preparation area at King’s Peri Peri Chicken. The business was given a score of zero in March. Photograph: Martin Godwin for the Guardian
Storage is also a problem: food should be kept on shelves off the ground. But a bag of rice and a sack of chicken breading mix, both open, and a bag of bread rolls, are on the floor. A large rice cooker sits in the corner of the kitchen next to cleaning chemicals.Nkansah looks into the fridge, which she says is kept at a good temperature, and pulls out large open tins of jalapeños and olives, as well as a large uncovered saucepan of sticky sauce meant to go on rice.

“This is one of my pet hates,” says Nkansah. “I wouldn’t even do this at home, putting the whole pot in the fridge.”

She orders the staff to throw out the contents of the saucepan and both tins.

Nkansah revisits the shop a week later when the manager is in. He shows her the food safety paperwork. Because the shop had taken some measures to improve standards since the March inspection, it is rated up from a zero, meaning “urgent improvement necessary”, to a two, signifying “improvement necessary”.

As we leave the shop, we pass a long queue of people waiting to buy chicken and I wonder whether they would keep standing in line if they knew the store’s food safety rating. There is evidence that forcing businesses to display their food hygiene scores improves quality. When Wales made it mandatory for businesses to publicly display their ratings in November 2013, the proportion of places with a zero rating fell from 0.6% to the current rate of 0.2%. Northern Ireland will introduce a similar mandatory display policy on 7 October, but publicly displaying ratings is not mandatory in England or Scotland.

Agraba Grill: Barking Road, East Ham

The final visit for the day is supposed to be to a chicken shop, Peri Peri de Griller, which Nkansah shut down in July. She is back to see if it has improved conditions and can be allowed to reopen.

Instead, we find that the shop has been sold and a new store, Agraba Grill, has opened in the same location. It is in its second week of operation. The business is a Turkish takeaway, advertising kofta, kebabs and falafel wraps, but it still seems to sell a lot of fried chicken.

Again, the manager is not in, so someone who says he is a friend of the manager shows Nkansah the premises. Walking through the kitchen, the problems are immediately evident. The food preparation area, covering half of the kitchen, has no lights.

“Can I tell you one thing?” Nkansah says. “You cannot be running this food business in this darkness, it will not help you.”

She moves on to the other problems, among them the ceiling, which has a large hole, and an open drain. “You see, all these holes is where you can get cockroaches,” she says.

There are large piles of junk in the back of the kitchen – an old cooker, bags of rubbish and stacks of boxes. “If pests come in, they’re going to live in there and breed, so all the boxes and things you don’t need, they need to go,” Nkansah says.

There are other problems. There is no basin in the staff toilet – “So where do you think they’re washing their hands?” Nkansah asks, with a raised eyebrow – and she is unimpressed to find an ashtray in the kitchen.

“If someone is smoking back here, they need to stop, it’s illegal,” she says. Nkansah is immediately reassured that no one does/

The Guardian

Good food habits tips (Tamil)

Consumer alert – Reliance Fresh – Hygiene and Poor customer service

Food Business Operator : Reliance Fresh

Place : Peroorkonda

Product : Vegetables

Issue : Hygiene and poor customer service

Consumer complaint : as posted by Ben Mohan on Sept 26th in http://www.consumercomplaints.in

I have been a customer of reliance fresh, Peroorkada since its opening. Today I saw Rotton vegetables, flies around and bad smell. Coriander leaves are decayed. When I touched It was itching even after I soap washed hands. Sales boys are around as usual joking and talking. They never help the customers who help themseves weighing loose items. Their response and body language is also not positive when we approach them and they are not customer friendly comparing with other outlets.

Complaint Status

[Sep 26, 2016] Reliance Fresh customer support has been notified about the posted complaint/
Customer satisfactory rating : 6%
Complaints : 1030, Resolved : 12
PESPRO Comments :
Reliance Fresh should be a licensed vendor of Food Safety Act and needs to follow Good Hygiene Practices in their outlet. If the customer is not satisfied over the conditions there, he can represent the matter to the District Designated Officer Food Safety.

FBOs alerted on Diwali eve – TN

Supreme Courts direction against chewing tobacco manufacturers welcomed

Amritsar:

Voice of Tobacco Victims (VoTV), a pan-India organisation campaigning against usage of tobacco, has welcomed the Supreme Court’s decision asking tobacco manufacturers to abide by the ban on the sale of gutka and other products. State patron of the VoTV, Dr Prahlad Duggal, said they now hoped to see a decline in the rate of oral cancers sweeping Punjab. He said, “The order needs to be strictly enforced by the state government so that there is a real impact on the health of citizens.” While hearing the appeal filed by manufacturers of pan masala, gutka and chewing tobacco (zarda) against the state government notifications issued under the FSSAI regulations banning these products, the Supreme Court (SC), had on Saturday directed for strictly complying with regulations of the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulation, 2011, notified on August 1, 2011, by the Ministry of Health and Family Welfare. 

The said regulation 2.3.4 mandates prohibition and restriction on sale of food products having tobacco and nicotine as their ingredients, including gutka, pan masala and zarda. The regulation was upheld by the Supreme Court in 2013, but the tobacco industry was bypassing the directive by selling ingredients of gutkha, pan masala and chewing tobacco, separately as twin packs, said Duggal. Welcoming the order, Dr Pankaj Chaturvedi, surgeon and professor at Tata Memorial Hospital in Mumbai, said the order finally ended the gutka industry, which had led to an epidemic of oral cancers in the country. A noted lawyer, Ranjit Singh, remarked that this was a landmark order. He said it would plug legal loopholes, which the tobacco industry was using, to bypass the ban on gutka.

India committed to International Food Safety standards : Health Minister Nadda

New Delhi :

India is committed to adhering to international food safety standards, Union Health Minister   J P Nadda  said, underlining the need for enhancing awareness about Codex, a collection of internationally recognised standards and codes of practice related to food.

Noting that Codex has developed important guidelines for different categories of food, Nadda called for harmonisation of national standards with Codex for health protection and fair practices in international trade, saying India has already embarked on this harmonisation process.

Codex Alimentarius is a collection of internationally recognised standards, codes of practice, guidelines and other recommendations relating to foods, food production and food safety.

“India is committed to adhering to international food safety standards,” Nadda said, speaking at the 20th session of the WHO/FAO Coordinating Committee of Asia (CCASIA).

He also asked CCASIA to focus on standardising cuisines of Asian origin and popularising them internationally to facilitate their global trade.

“CCAsia should work on the communication strategy and standardisation of processes, which shall be the contribution to Codex. There is an urgent need for enhancing awareness about the work of Codex in different countries.

“The benefits of the work done by Codex Alimentarius could be further spread among all countries, especially in the developing countries that comprise almost 70 per cent of the world population,” Nadda said.

The Health Minister said there is a need for more coordinated action amongst Asian countries on food standard related areas while stressing on the need for the Codex member countries to pool their resources and provide support to least developed countries in the region.

“Codex has developed important standards and guidelines for different categories of food. National standards need to be harmonised with those of Codex to achieve an appropriate level of human health protection and fair practices in international trade. We, in India, have already embarked on this harmonisation process,” he said.

Minister of State for Health Faggan Singh Kulaste said it is imperative to lay down standards for food so that the food safety is ensured and the difficulties in trade of safe food are eliminated.

“In essence, the Codex Alimentarius has reached every continent, and its contribution to the protection of public health and fair trade practices is immeasurable,” Kulaste said. TDS PMS SK PMS .

Consumer alert – Kulfi House ,Chennai – Unhygienic and improper packing

Food Business Operator : Kulfi House

Image result for Kulfi shop,Anna Nagar East,Chennai

Place : Annanagar East, Chennai

Product : Kulfi

Issue : Unhygieneic and improper packing

Consumer complaint ; as posted by Seema Nehra in http://www.consumercomplaints.in on Sept 25th

A new shop at Anna Nagar East, Chennai – KULFI HOUSE, keeps the Kulfi in very unhygienic conditions, without proper packing.

Being a milk product and such bad handling of food is a severe threat to the health of the consumers. Upon confronting the staff of the shop, the sales person had a simple reply that we have license and we do not do proper packing.

PESPRO Comments :
Consumer is advised to file a complaint with Chennai Dt.Designated Officer for regulatory action.